Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení z 33.zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2017

 

USNESENÍ

Z 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.12.2017

1/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov určuje ověřovatele zápisu  Růženu Vondrašovou, Františka Porazila a zapisovatele zápisu Marii Pazderovou.

2/33/2017  Program zasedání :

1) Určení ověřovatelů zápisu a  zapisovatele

2) Schválení programu

3)Rozpočet obce Draženov na rok 2018

4) Rozpočet DSO Domažlicko na rok 2018

5) Rozpočet DSO LAZCE na rok 2018

6) Aktualizace Programu obnovy venkova

7) Zpráva SDH Draženov

8) Rozpočtové opatření č. 12/2017

9) Dodatek ke smlouvě s firmou PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem č. 2 

10) Novoroční běh

11) GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů – nabídka GALILEO

3/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje  rozpočet  obce Draženov na rok 2018.

Celkové výnosy rozpočtu ve výši                      11.579.000,00 Kč

Financování ve výši                                            4.587.460,00 Kč

Celkové zdroje ve výši                                    16.166.460,00 Kč

Běžné výdaje ve výši                                      3.700.460,00 Kč

Kapitálové výdaje ve výši                            12.067.000,00 Kč

Financování ve výši                                         399.000,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši                16.166.460,00 Kč

Návrh rozpočtu je předložen v plné rozpočtové skladbě a je schodkový. Schodek bude hrazen z prostředků minulých let. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – členění dle paragrafů .

4/33/2018  Zastupitelstvo obce Draženov bere na vědomí  návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2018.

5/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov bere na vědomí  návrh rozpočtu DSO Lazce na rok 2018.

6/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje aktualizaci Programu venkova.

7/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017:

Příjmy :                                5.370,- Kč

Výdaje :                               5.370,- Kč

Financování :                         0,- Kč

8/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě u dílo č. 08/075 na zajištění projektové činnosti a inženýrských prací na stavbu „ČOV a kanalizační stoky A,A1,B,H“ s firmou PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem.

9/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje tyto požadavky obce :

  1. Obec Draženov požaduje vypustit severní obchvat města Domažlice. V případě, že nedojde k vypuštění severního obchvatu městaDomažlice,požadujeme doplnění vyhodnocení a posouzení veřejného zájmu výstavby této komunikace, její účelnosti a praktického dopadu ve vztahu k tranzitní dopravě ve městě Domažlice (viz stanovisko obce Chrastavice).
  1. V případě realizace severního obchvatu Domažlic požaduje obec Draženov změnu jeho napojení na silnici I/26 v prostoru za obcí Petrovice dle podkladů v územně analytické dokumentaci Města Domažlice. Tato námitka byla uplatněna i při veřejném projednávání územního plánu obce Draženov. Změna trasy reaguje i na připomínky obce Luženice.

10/33/2017  Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j. SPU542613/2017 mezi Obcí Draženov a Českou republikou – Státní pozemkový úřad

Zapsala : Marie Pazderová

Vyvěšeno: 31. 1. 2018

Datum sejmutí: 16. 2. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět