Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Informace k voličským průkazům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Informace k voličským průkazům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace k voličským průkazům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze žádat na obecním úřadě dle místa trvalého pobytu voliče ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2 května 2017:

- osobně: po prokázání totožnosti je možné žádat do 18. října 2017 do 16.00 hodin,

- podáním: doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. 13. října 2017 obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede

a) v listinné podobě, pak písemné podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad v místě trvalého pobytu nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny, tj. 5. října 2017 voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu, kterou si v žádosti uvedl.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Poté, kdy je volič zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků, v případě, že hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky k dispozici. Neprokáže-li ve volební místnosti volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu pobytu veden ve stálém seznamu voličů, bude mu umožněno volit, jen okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu u jeho osoby zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

žádost o vydání voličského průkazuzde ke stažení

Plná moczde ke stažení

Vyvěšeno: 2. 10. 2017

Datum sejmutí: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět